23 Aralık 2016 Cuma

CİMİNLİ BABA

 

Ya Rabbi! Dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış bütün Müslüman kardeşlerimizin hallerini sana arz ediyoruz  Zulmedenleri ıslah eyle , Islah olmaları mümkün değilse, onları Kahhar isminle kahreyle  AMİN,AMİN,AMİN 

Çok Kıymetli takipçilerim    Erzincan'ımızın ulu velilerinden  Ciminli Babanın hayatın netten  okumuştum etkilenmemek elde değil bu gün de sizler le paylaşmak istedim.  Hayırlı Cumalar.. (Netten Alıntı)
Asıl adı Süleyman dır. Melami tarikatine mensuptur. Keramatleri aşikar olan bir kişiydi. Halk arasında sürekli hakir görülürdü. Elbisesinde bin bir yaması vardı. Ali Kemali tarafından yazılan “Erzincan Tarihi” adlı kitapta her yerde olduğu gibi yer verilmiş ve bir fotoğrafı konmuştur.
Ciminli Baba aleyhinde konuşulanları ve konuşanları bildiği ve kendisi hakkında konuşanlara “Benim hakkımda bilmediğin şeyleri söyleme” dedi. Ayrıca yolda yürüyen, tarlada çalışan ve yıkanması gerektiği halde yıkanmayanlara “Bir daha Gusül abdesti almadan bu sokakları çiğnediğini görmeyeyim” diye ikaz ederdi.
Ciminde ( İlimize bağılı Üzümlü İlçesinin eski adı Cimindir)  tekkesi vardı. 1939 depreminden önce Erzincan valisini ikaz ettiği, vali bu tavra karşı onu zehirletmek istediği ancak zehirli kahveyi içen Ciminli Baba' nın zehirlenmediği anlatılmaktadır. Depremden önce Zeki paşaya deprem olacağı konusunda ikazda bulunmuş ve Ordu deprem olacağı düşüncesi ile koğuşlarda dışarıya çıkarılmıştır. Askeri birliklerde içeride görevi bulunan 15 kişi hayatını kaybetmiş ve diğer askerlerin tamamı kurtulduğu bilinmektedir.
Ciminli Baba' nın cemaate gitmediği, cemaatle namaz kılmadığı anlatılmaktadır.
Ciminli Baba' yı bir gün zorla Akkoyunlu camisine getirmeşler. Camiye girip namaza başlamadan önce imama bağırmış “Ocağın batmasın namazını kıldır.Ondan sonrada beni götür ve öküzünün yanına koş” demiş. Camiden çıkan cemaat sormuş “Hocam Ciminli Baba ne demek istedi ? ”. Hoca cevap vermiş “Şıhlı tarafında bir tarlam var birde öküzüm var ve çift süreceğim ikinci öküzüm yok. Düşünüyordum ki camiden çıktıktan sonra kimin öküzünü alacağım. Tarlaya gidip gelinceye kadar zaten geç vakit olur.”

Ciminli Baba 22-23 yaşlarında askere gitmiş ve orada namaz kılmasını hazmedemeyenler varmış. Buna engel olmak isteyenler ölümle tehdit etmişler. Ciminli Baba yı en sonunda bir fırının içerisine kapatmışlar. Fırında ekmek pişirildiği, bu yüzden sıcak olduğu ve yanmış olması gerektiği düşüncesi ile fırını açtıkları zaman Ciminli Baba nın fırında zikir halinde olduğunu görmüşler. Bir daha da kendisine ilişmemişler.

 
16 Aralık 2016 Cuma

TERZİBABA HAZRETLERİ

Bu  mübarek  gün vesilesiyle ülkemizde ve dünyada yaşanan üzücü olayların, acı ve gözyaşının yerini barış ve huzurun almasını dilerim   Yüce Mevla'mdan. 
Bugün siz değerli takipçilerimle  İlimizde bulunan Terzi Baba Hazretlerinin hayatını netten daha önce okumuştum  sizlerle de paylaşayım dedim...
 
Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. İsmi Muhammed Vehbî'dir. Hayyât Vehbî diye meşhûrdur. 1780 (H.1195) senesinde doğdu. Osmanlı Müellifleri, Sefînet-ül-Evliyâ, Esmâ-ül-Müellifîn adlı eserlerde Erzurum'da, diğer bâzı eserlerde ise, Erzincan'da doğduğu yazılıdır. 1847 (H.1264) senesinde Erzincan'da vefât etti. Dergâhının olduğu yere defnedildi. Bugün burası Terzi Baba Mezârlığı diye anılmakta, mezârlığın ortasında türbesi bulunmaktadır.
 
Bir gün Erzincan'a seyyah fakirlerden birisi geldi. Üzerindeki palto çok eski olduğu gibi, ele alınmayacak kadar kirli idi. Bu zât paltosunu diktirmek için şehirdeki terzileri tek tek gezdi. Fakat mürâcaat ettiği bütün terziler onun elbisesini dikmek değil, el sürmekten bile çekindiler. Terziler o fakir zâta alay yollu; "Şurada Terzi Baba var. Ona götür, o diker." dediler. Zavallı fakir zât, Terzi Baba'yı buldu. İstediğini anlattı. Terzi Baba'dan, red yerine hüsn-i kabûl gördü. Terzi Baba ona; "Paltonu bırak, inşâallah yarına hazırlarım." dedi. Terzi Baba paltoyu alıp, güzelce yıkadı, kuruttu ve dikti. Ertesi gün o fakire elbisesini teslim etti. Bütün bu yaptıklarının karşılığında ücret almadı. O fakir zât paltosunu temizlenmiş, dikilmiş görünce çok memnun oldu. Terzi Baba'ya nazar edip, Allahü teâlânın sevdiklerinin sohbetine kavuşması için kalben duâ etti. Bu günlerde Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri, halîfelerinden Abdullah Mekkî Efendiyi Anadolu'ya göndermişti. Abdullah Mekkî Efendi, Erzurum'a uğramış, sonra Erzincan taraflarına yönelmişti. Erzincan'a yaklaşınca, yanındaki arkadaşlarına; "Hocamızın bize târif eylediği memleket, Allah bilir ya burasıdır. Burada bir zâtın bizde emâneti vardır." demişti. Abdullah Mekkî Efendi, Erzincan'ı şereflendirince, insanlar akın akın ziyâretine geldiler. Gelenler arasında Terzi Baba da vardı. Abdullah Mekkî Efendi, ilk defâ gördüğü Terzi Baba girince ayağa kalktı. Dâvet edip yanında yer verdi. Hiç kimseye yapmadığı iltifâtı Terzi Baba'ya yaptı. "Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinden bizde bir emânet var. O emânete seni müstehak gördüm. Bu emânet sana çok menfaatler sağlar. Kabûl edersen sana teslim edeyim." dedi. Terzi Baba da; "Siz bilirsiniz efendim, maddî menfaatse; dünyâ için Allah demem." cevâbını verdi. Abdullah Mekkî Efendi bu cevâbı alınca; "Oğlum, sen bulacağını buldun. Teslim edeceğim emânet seni dünyâ sevgisinden kurtarmaktan başka bir şey değildi." buyurarak, Terzi Baba'ya himmetle nazar edip, emâneti tevdî etti. Şâh-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin yolunda terbiye edip, kemâle ermesine vesîle oldu. Terzi Baba'ya hilâfet verip, Allahü teâlânın kullarına, Allahü teâlânın dînini öğretmek ve mârifetullaha kavuşturmak vazifelerini verdi. Bunun üzerine, Terzi Baba'nın hâli derhal değişti. Mânevî feyzler deryâsına daldı.
Bu hâdiselerden sonra, Terzi Baba'nın yüksek derecesi halk arasında duyulup, yayıldı. Herkes istifâde etmek için ona geldi. Zamanla Terzi Baba'ya bağlı talebelerin sayısı günden güne arttı. Bu hâli çekemeyenler, onun hakkında dedikodu etmeye başladılar. "Ümmî bir câhilin başına bu kadar insan toplanmış." diyorlardı. Hattâ ilimden biraz nasîbi olanlar da, bu gibi sözleri söylemeye başlamıştı.Bunun üzerine beldenin müftîsi, TerziBaba'yı imtihân için dâvet etti. Maksadı ise, TerziBaba sorulan suâllere cevap veremeyince, cehâletini anlayıp, insanları irşâd, yol gösterme dâvâsından vazgeçmesini temin etmekti. Terzi Baba, müftî efendinin dâvetini kabûl edip gitti. Orada büyük bir ilim meclisinin toplandığını gördü. Müftî efendiye kendisini niçin dâvet ettiğini sorduğunda, müftî efendi ona; "Biz seni imtihan için dâvet ettik. Hakkınızda birçok dedikodu yapılıyor. Buna son vermek lâzım geldi. Şimdi bâzı suâller soracağız. Siz cevap vereceksiniz." dedi. Sonra Sıfat-ı sübûtiyyenin kaç tâne olduğunu ve daha başka suâlleri sordu.Terzi Baba büyük bir hakîkati ortaya çıkarmak için; "Allahü teâlânın, bu şehirde yaşayanlara göre yedi, diğer beldelere göre sekiz tâne sıfat-ı subûtiyyesi vardır. Bu beldeye göre Allahü teâlânın Subûtî sıfatları şunlardır: İlim, Semi', Basar, İrâde, Hayât, Kelâm ve Tekvîn. Bu şehre göre Allahü teâlânın Kudret sıfatı yoktur. Çünkü bu şehir insanları Allahü teâlânın Kudret sıfatını inkar etmektedirler. Eğer bu şehrin insanlarıAllahü teâlânın Kudret sıfatına inansalardı, Allahü teâlâ bir ümmî kulunda, insanlara doğru yolu gösterme kâbiliyetini yaratmaya kâdirdir, derlerdi." cevâbını verir vermez, orada bulunanlar, Terzi Baba'nın ilm-i ledünnîye sâhip, kâmil bir zât olduğuna kanâat getirip, ellerine kapanarak af dilediler. Ona gereken ikrâm ve hürmet gösterdiler.
Terzi Baba'nın yetiştirdiği talebeler arasında en meşhûrları; Hâfız Rüşdü Efendi, Hacı Mustafa Fehmi, Leblebici Baba'dır. Terzi Baba, ilâhî aşk ile dolu âdetâ ikinci bir Yûnus Emre'dir. Tasavvufun hakîkatlerine dâir, Miftâh-ul-Kenz isminde manzum eseri çok meşhûrdur.

BOZUK SAZ

Terzi Baba, pekçok rumuz ve işâretler yâni kapalı mânâlı şeyler söylerdi. Erzincan ahâlisinden Hacı Hatip Efendi isimli zât, bir kazâya kâdılığa tâyin edildi. Hacı Hatîb Efendi öyle bir kazâyı bilmediğinden araştırdı. Fakat kimse de bilmiyordu. Gönlü ızdırap ve sıkıntı ile doluydu. Terzi Baba'nın sohbetlerinde ferahlamak için Sarıgül'de olan bahçesine gitti. Terzi Baba bahçede; "Her kim ne ederse kendine eder, yine kendi kendine eder." diyerek dolaşıyordu. Hatib Efendiyi görünce; "Gel ağa bir kahve pişirdim berâber içelim." dedi. Kahve içerken bir müddet murâkabeye dalan Terzi Baba; "Ağa, hem kahve içelim, hem de sana bir hikâye anlatayım. Dinle! Birisi İstanbul'da Aksaray'a doğru giderken bir kahve dükkanına uğramış. Dükkanda bir saz olduğunu görmüş ve çalmak istemiş. Sazın bozuk olduğunu görünce, kahveciye; "Saz bozuk." demiş. Kahveci de; "Onu çalan öyle bozuk düzen çalardı. Sen de öyle çalarsan çal, çalmazsan bırak yerine demiş. Acayip bir hikâye değil mi?" deyip sözünü tamamladı. Hatîb Efendi bu konuşmadan hiçbir şey anlamadı, fakat bu hikâye bizimle alâkalıdır diye düşünüp, edebinden hikmetini soramadı. Birkaç gün sonra bir misâfiri geldi.Çok yer dolaştığından tâyin olduğu yeri bilip bilmediğini sordu. O misâfir; "O kaza Aksaray dâiresindeBozok sancağındadır." demesiyle Hatip Efendi,Terzi Baba'nın ilk işâretini anlamış oldu. Doğruca o kazâya gitti. Fakat birkaç ay orada hâkimlik yaptıktan sonra halkı ve kazâsı ile uyuşamadığından istifâ edip geri döndü. Bundan da; "Çalabilirsen çal, çalamazsan bırak." sözünün mânâsını anlamış oldu.

12 Aralık 2016 Pazartesi

TEL KIRMA NAMAZ BAŞÖRTÜSÜ

Hayırlı Günler  Çok Kıymetli
Takipçilerim...
Kasım ayı bizim için hüzün ayı oldu .Servis Şefimiz Şahap Beyin eşi  Tülin  hanımı kaybettik. 08.11.2016 tarihinde aniden rahatsızlanarak  yoğun bakıma alındı fakat ömrü vefa etmedi  23.11.2016 tarihinde rahmetli oldu.  Aynı  lojmanda oturduk, komşuluğuna arkadaşlığına hiç doyamadım  o güler yüzlülüğü ve sakin kişiliği ile örnek insandı  ani ölümü bizleri çok derinden üzdü Yüce Mevla'm mekanını cennet etsin, eşine çocuklarına sabırlar versin.
PTT 'nin 176. Kuruluş Yıldönümü 
 nedeniyle düzenlenen yemekte  (25.10.2016)  Ben ,Sevgi Hanım, Aliye Hanım ve Rahmetli Tülin Hanım ...
  
Oğlumun Sünnet Düğününde Çekilen Fotoğraf  (24.09.2016)  Şahap Bey eşi Rahmetli Tülin Hanım, Sevgi Hanım Eşi Düzgün Bey  ve Oğlu Burak
Yine aynı gün  mahalle komşumun eşi  Şaban beyde çok genç yaşta   rahmetli oldu. Yüce Mevla'm mekanını cennet etsin  ailesine sabırlar versin.
Üzüntülerde Sevinçlerde biz insanlar için hayat devam ediyor.Bugün sizlerle Tel Kırma  işi hakkında paylaşımda bulunacağım...
 
 Tel Kırma geleneksel bir el sanatı. Bartın işi olarak da bilinen tel kırma altın, gümüş ve bakır renginde lame ve metalik görünümlü şeritlerin kullanılarak  yapılan el işidir.  Tel kırmada motifler sıraları kolay sayılabilen delikli kumaşlara işleniyor. Her bir ilmek yanındakinden bağımsız olarak atılıyor ve dikey, yatay ya da diyagonal kümeler halinde sıralanarak motifi ortaya çıkarıyor. Tel kırma genellikle dekorasyon amaçlı parçalara uygulanıyor. Tel kırma işlerken kumaş kasnağa geriliyor   özel iğne ile işleniyor .Lise 3.Sınıfta El Nakışları dersinde çok zevk alarak yapmıştım Namaz Başörtüsünü  kullanmaya kıyamadığım için  kızımın çeyizine koydum  güzel yavrum en güzel günlerinde kullanır inşallah...   
 

24 Ekim 2016 Pazartesi

BİRİCİK OĞLUMUZ AHMED BURKAY'IN SÜNNET DÜĞÜNÜ

 

Hayırlı Günler Çok Kıymetli Takipçilerim...
Uzun zaman bloğumdan, takip ettiğim blog arkadaşlarımdan ayrı kaldım, çok yoğun bir yaz dönemi geçirdik. İl dışından gelen Misafirlerimiz düğünün tatlı  telaşesi derken 24.09.2016  tarihinde biricik Oğlumuz Ahmed Burkay'ın sünnet düğünü oldu.  (    24.01.2016 tarihinde sünnet olmuştu, daha önce sizlerle paylaşmıştım burdan bakabilirsiniz)

Konvoydan önce evimizin önünde Davul Zurna eşliğinde oğlum ata binerek  gezdirildi, gösteriler yapıldı çok güzel oldu herkesin çok dikkatini çekti.
 
 
 
 
 http://cdn.taboola.com/libtrc/impl.229-22-RELEASE.js
 
Babamın sağ koluyum,
Annemin Paşasıyım.   
 
Yüce Mevlam Nazardan Saklasın...


  
Anneli Babalı Nice Mutlu Günlere ...
 
 
Oğlumun emektarı biricik Ablası. 
At üzerinde gezinirken konvoya gelen
misafirlerimize hazırladığım tül içindeki fındıkları serpti.
 
 
 
 
 
Düğünden Önce Ben Eşim Kızım Erkek Kardeşim Gökhan Gelinimiz Sunay  Düğün salonunda oğlumun oturacağı yeri  süsledik.
Düğün Salonuna girerken... 
Misafirlerimizi karşılama...
 


 

Mehter Marşı çaldı en çok
 duygulandığım an...
 
Yüce Mevla'm Sağlıkla diğer Mürvetlerin de  görmeyi nasip etsin inşallah  çok güzel anlar ve duygular yaşadık Ailece...
 Prensim ve Prensesim

Çok sevdiği Arkadaşı Berkay düğünde hiç yanından ayrılmadı...
           

  
   
 Annem Sevgi Teyzem (İstanbul'dan geldi)  Kız Kardeşim Funda Eşi Sedat Çocukları Sude Sena ve ikizler Elif ile Şeyma Erkek Kardeşim Gökhan  Gelinimiz Sunay ve Çocukları Taha Ahmet (Muğla'dan Geldiler.) Abim ve Antalya' daki Kardeşim İşlerinin yoğunluğu nedeniyle gelemediler Yüce rabbim canlarına sağlık versin.
 
 Prensesim biricik kızım


Bebeklikten Sünnet olduğu ana kadar bazı fotoğraflarından  slayt hazırladım düğünde yemek esnasında  fon müziği eşliğinde izlenildi.
 
  Gençler  çok güzel eğlendiler...
Yüce Mevlam  Akrabalarımızın, Dostlarımızın, Arkadaşlarımızın eksikliğini vermesin çok kalabalık eğlenceli  çok güzel  düğün oldu...
 

Mutlu Günümüzde Yanımızda olan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum...

 
Düğünün sonunda Dayı Yeğen Harman dalı oynadılar


Kına Gecesini düğünün içinde yaptık bakalım annesi neler hazırlamış.
Kına Tepsisini  resimde de görüldüğü gibi kırmızı beyaz tüllerle süsledim. Kına  kaşığını da kırmızı kurdele ile süsledim.
Ayrıca kına yakıldıktan sonra serpmesi için tül içine çilek şeker ve 25 kuruş koyarak kırmızı kurdele ile bağladım .

  
Kar spreyini Yeraltı Çarşısından aldım.  
Kına Malzemeleri ile Konvoy Havlularını  GittiGidiyor Alışveriş Sitesinden aldım...
 
Oğlumun    Kınasında emeği geçen gelinimiz Sunay'a Hediyelerim...  
 

 
Kına Mumu Tutan kızlarımızın kollarına tülden beyaz pon  pon hazırladım taktılar çok beğendiklerini değişik bir fikir olduğunu söylediler nazar değmesin güzel kızlarımıza...
  


MUTLU SON
 

Hazırlıklar için  mağazada alışveriş  yaparken bir bayanla tanıştım biraz sohbet ettikten sonra önümüzdeki yıl bizde  oğluma sünnet düğünü yapacağız fakat bu konuda neler yapılması gerekiyor çok bilgim yok dedi bende bloğumun olduğunu söyledim  kendimce neler yapmışsam senin için yazarım  ordan bakar  istersen bilgi edinirsin deyince çok mutlu oldu.   Şimdiden Yüce Mevla’m Hayırlı etsin inşallah…
Sünnet düğünü için ne gibi hazırlıklar yaptık bakalım.
– Düğün yapılacak mekanın kiralanması  (Şubat Ayında kiraladık Fiyatı daha uygun olsun diye)

– Davetiye  (2 Ay önceden basıldı) ( İki Çeşit Davetiye bastırdık Kendi resminden bastırdığımızı birinci dereceden yakınlarımıza (Anneanne, dayı, teyze, hala gibi ) diğer çeşit davetiyeyi de  Akraba, Arkadaş, Dostlarımıza verdik.

– Oğlumun çocukluk resimlerinden oluşan slaytı kendim hazırladım.

– Konfeti , balon , havai fişek)  (Bu tür Malzemeleri Gitti gidiyor  Alışveriş sitesinden çok uygun fiyata aldım)

– Kamera (Eşim 2 Hafta öncesinden ayarladı)

– Fotoğraf çekimi

– Kuaför (Bir ay öncesinden randevu aldık)

– Sünnet kıyafeti (çorabından kına eldivenine kadar eksiksiz hazırlayın Sünnet Kıyafetini Kışın aldım  daha uygun fiyata)

– Anne abiye(Sünnet annesi olarak oğlumun kıyafetine  uygun olsun diye ekru renk abiye tercih ettim )

– Baba takım elbise

– Düğün arabası yada at (Tercih Sizin)Biz değişiklik olsun diye at tercih ettik.

 Sünnette oturacağı yerin süslenmesi

– Salona girişte misafirler için karşılama tepsisi hazırlayabilirsiniz (Tepsiyi ve Kolanyağını kendim süsledim.)    

-(çikolata , lokum , badem şekeri v.b.)

– Düğün yemekli olacak ise menü hazırlanacak Düğün Salonunun sahibine söylenecek  (Tercih sizin)
– Arabalara bağlamak için havlu , balon , kurdela

 Takı merasimi için

– Para  sandığı (Düğün Salonlarında genelde oluyor biz almadık)

– İğnelik (Kendim Hazırladım.)

Kınası  için liste ;
– Kına tepsisi (Kendim Süsledim)

– Kına mumu

– Kutu kına (misafirlere dağıtılacak)

– Toz kına (hazırlanıp tepsiye konup sünnet çocuğuna yakılacak)

–Kına Şalı  Kına eldiveni (Ay Yıldızlı Kına şalı ve eldiveni  tercih ettim )

– Kınayı yakan yengeye hediye

Mevlüt için liste ; (24.01.2016 tarihinde sünnet oldu 25.01.2016 tarihinde de Sünnet Mevlüdünü  yaptık.)

– Gülsuyu

– Şerbet

– Mevlüt şekeri yada lokumu (Tercih Sizin)

– Hoca

– Mevlüt yemeği ( et , pilav , tatlı , ayran yada pide tercih edilebilir )

– Anne için Mevlüt kıyafeti ve eşarbı

 Çalışan anne olarak bu kadarını başarabildim. Gerçekten  çok  güzel tatlı  telaşlar.
Hazırlıklara bir kaç ay önceden başlamak çok daha rahat ve çok seçenek bulmanıza yardımcı olacaktır.  Yapmak isteyenler Kolay gelsin Hayırlı Olsun.